Naar begin Terug

Zelfstandig

Koewacht alleen verder

1817 31 juli: Koewacht ontvangt van de Hoge Raad van Adel het gemeentewapen. De tekst hierbij luidt:" Zijnde van goud, beladen met een koe van keel (=rood) en drie bomen van synople (=groen), staande op een terras, mede van synople".

1824 Johannes Baptiste de Vliegher wordt op 9 augustus tot 1e burgemeester benoemd.

1825 Het "Reglement van het bestuur ten plattenlande" treedt op 25 juli in werking.

1825 De eerste raadsvergadering wordt op 27 augustus gehouden.

1825 Op 5 september wordt de eerste begroting opgesteld.

1826 Het canton Axel bestaat uit: Sas van Gent, Philippine, Zuiddorpe, Koewacht en Overslag.

1827 De raad verwerpt het voorstel om over te gaan tot de aanschaf van een brandspuit. De meeste huizen staan immers op het grondgebied van Moerbeke en Stekene, de buurtschappen liggen te ver uiteen, de boeren hebben te weinig inkomen en er is toch geen water genoeg om te blussen.

1835 Koewacht hoort nu tot het district Hulst.

1836 Installatie van een commissie van onderzoek voor de schutterij.

1837 Op verzoek van de Provinciale Staten wordt toch een brandspuit aangeschaft.

1842 Reglement voor nachtwachters wordt opgesteld. Iedere man tussen 21 en 50 jaar wordt verplicht dienst te doen. Van oktober tot maart moet er van 's avonds 22.00 tot 's morgens 5.00 uur wacht worden gelopen.

1843 Reglement voor het opsluiten van loslopend vee wordt van kracht.

1850 Pieter Franciscus Dierick verzoekt om een gistfabriek in de polder Oud-Beoostenblij op te mogen richten.

1851 De term assessoren wordt afgeschaft. Vanaf nu wordt gesproken van wethouders.

De raadsvergaderingen vinden plaats in de gemeentekamer. Deze wordt ingericht in de herberg van de wezen Colpaert. Een gemeentehuis is er niet.

1853 Verordening tegen hondsdolheid wordt ingesteld. Er wordt voor het eerst belasting geheven op het houden van honden.

1855 Belasting op de verkoop van gedistilleerd (helaas).

1860 De weg vanaf de grens tot aan "Het Waterhuis" wordt begrind. (Het Waterhuis kun je vinden als je komend vanuit Koewacht op de Bonte Koe rechtsaf het kinderkoppenweggetje inrijdt. Aan het eind van dit weggetje het laatste huis.)

1861 Er wordt een verordening op het begraven van vee ingesteld. Vanaf nu wordt er belasting op bier geheven (ook dat nog).

1869 Benoeming van twee leden van de rustende schutterij. Hier wordt zeker schuttersmaatschappij St. Sebastiaan bedoeld. De naam Schuttershofweg herinnert nog aan de plaats waar indertijd een hoge wip heeft gestaan.

1873 Verordening op het begraven van lijken.

1874 Er wordt een lijkenhuis gebouwd op de nieuwe algemene begraafplaats.

1875 Bestrating van het dorpsplein. Van en naar Koewacht liggen in deze tijd tolwegen. Dit blijkt uit het feit dat door de boeren uit de Karnemelkpolder en Nieuw-Beoostenblij-Bezuiden deze tol voor 8 jaar wordt afgekocht voor een kwartje per ha.

1876 Er wordt medewerking verleend om het kantongerecht in Axel te behouden.

1877 De grindweg Koewacht-Zuiddorpe wordt bestraat met kinderkoppen. Dit grapje kost maar liefst 10.600 gulden. Het R.K. Armenbestuur houdt op te bestaan. Een nieuw Burgerlijk Armenbestuur wordt opgericht.

1893 Bestrating van de weg Koewacht-Sint Jansteen

1898 Vestiging van het eerste telefoonkantoor.

1898 Feest ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina.

1898 Bouw van een nieuw brandspuithuis en arrestantenlokaal.

1901 De commissie tot wering van schoolverzuim wordt ingesteld.

1902 Er wordt subsidie verleend aan de stoomtram van Walsoorden, via Hengstdijk, Zaamslag, Axel, Zuiddorpe tot aan de Belgische grens.

1905 Bouw van een marechausseekazerne. Jaren later in gebruik door hobbyzaak "Het Profieleke".  Op dit moment is het een onderkomen voor arbeidsmigranten.

1906 De te stichten ambachtsschool in Hulst ontvangt 35 gulden subsidie van de gemeente.

1907 Bouw van een nieuw gemeentehuis aan de dorpsstraat. Op 30 januari 1908 wordt de eerste raadsvergadering in het nieuwe gebouw gehouden. Dit gebouw heeft later dienst gedaan als winkel en praktijkruimte voor fysiotherapie. Het is nu prachtig gerestaureerd en fungeert als woonhuis en atelier.

1909 De subsidie aan de ambachtsschool te Hulst wordt vastgesteld op 10 gulden per leerling, met een maximum van 60 gulden.

1911 Men vindt dat er nog geen waterleiding moet worden aangelegd. De mensen hebben hier goed drinkwater.

1913 De plannen om elektriciteit aan te leggen worden concreet.

1915 Het kerkbestuur maakt haar eerste plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. Dit wordt aan het gemeentebestuur meegedeeld. De kerk zal op Nederlands grondgebied komen. Door de sluiting van de grens kan nl. niemand meer naar de kerk op Belgisch Koewacht.

1917 Het comité drinkwatervoorziening ontvangt voor het eerst subsidie. Van August IJsebaert wordt een stuk grond gekocht voor de aanleg van een algemene begraafplaats.

1918 Einde van de eerste wereldoorlog. Een commissie van arbeidsbemiddeling wordt ingesteld.

1919 Op het gemeentehuis wordt een klok geplaatst. Er is kennelijk geld genoeg....

1920 1 januari: De P.T.T. neemt het hulptelegraafkantoor over.

1921 Er wordt een stuk grond aangekocht in verband met de ophanden zijnde bouw van de nieuwe kerk. De algemene politieverordening wordt aangevuld met artikel 19bis. Dit betekent dat het vanaf nu verboden is om tabak, sigaretten en sigaren te verkopen aan kinderen beneden de 16 jaar. Ook mogen deze kinderen in het openbaar geen rookwaar meer bij zich hebben. Op de grens in de schoolstraat wordt een stenen muur gemetseld.

1923 Het besluit valt om deel te nemen aan de Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij. Eveneens wordt de Zeeuws Vlaamse Waterleidingmaatschappij opgericht, waarvoor een bijdrage wordt begroot. De firma Mannaert uit Terneuzen start een autobusdienst Axel-Koewacht-Hulst en krijgt daarvoor subsidie van de gemeente. De Klompenmakersstraat en de Schuttershofweg worden bestraat met oude keien.

1925 Er wordt een nieuwe woning gebouwd aan de bestaande marechausseekazerne.

1926 Alphons de Blieck wordt benoemd als vertegenwoordiger in de Waterleidingmaatschappij.

1927 Het elektriciteitsnet wordt verkocht aan de PZEM.

1930 Op 6 augustus komt koningin Wilhelmina op bezoek. Ze was heel tevreden over haar ontvangst. De weg Zuiddorpe-Koewacht wordt verbeterd.

1931 Nog steeds is het niet nodig om waterleiding op Koewacht aan te leggen. Met steun van de gemeente worden mensen tewerkgesteld in de vlasindustrie.

1933 De busdienst Moerbeke-Koewacht-Sint Niklaas krijgt subsidie.

1938 Koewacht treedt eindelijk toe tot de Waterleidingmaatschappij. Burgemeester G. Dierick wordt benoemd tot vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering. De maximumsnelheid in de kom wordt verlaagd naar 40 km. Dit zonder verkeersdrempels. Opening van de vlasroterij "Sint Andries"

1939 Stichting van de vlassersschool. De eerste ambtsketen voor de burgemeester wordt aangeschaft. In Vogelwaarde hebben ze er een over en voor 10 gulden zijn we uit de brand.

1940-1945 Tweede Wereldoorlog. De gemeenteraad staat buitenspel van 26 juni 1940 tot 14 augustus 1945.

1945 Er wordt f. 250,-- ter beschikking gesteld om de bevrijding te vieren. De winkels mogen voortaan op zondagvoormiddag open zijn.

1946 De jaarmarkt wordt weer opgestart. Dokter Melchers komt als huisarts naar Koewacht.

1948 Aanschaf van een nieuwe brandweerauto. Er wordt een comité opgericht om voortaan op donderdag een vlasmarkt te organiseren. De voormalige lagere school te Oude Molen wordt als vlassersschool in gebruik genomen. Koewacht wordt eindelijk lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Villa Mathilde wordt gekocht om als nieuw gemeentehuis te worden ingericht.

1949 Het oude gemeentehuis wordt verkocht aan H.A. de Schepper. De Schuttershofweg, Wouterij en Schoolstraat worden verbeterd.

1950 Het kerkplein wordt betegeld.

1953 Bouw van een lagere landbouwschool naast de vlassersschoool. De Lange Akkers en de Korte Akkers worden door de gemeente overgenomen van de Nieuwe Karnemelkpolder.

1955 Linex platenfabriek gebouwd.

1956 Nieuwe kleuterschool door de zusters Franciscanessen gebouwd.

1958 Verharding van de Rijgerijdreef (Bogaersdreef).

1959 De Koestraat wordt omgedoopt tot Matthijsstraat (Omdat er zoveel Matthijzen wonen. Dit kan nu wel weer teruggedraaid worden). Nog een aantal wijken krijgen elektriciteit. Koningin Juliana brengt een bezoek aan Koewacht.

1961 De vlassersschool wordt opgeheven.

1964 De wegen in de Ferdinanduspolder, de Karnemelkpolder en de Tragel worden overgenomen van het waterschap.

1966 Nieuw uitbreidingsplan met als straatnamen de hier zo bekende vlasserstermen: Lijnzaadstraat, Repelstraat, Vlasstraat, Lemenstraat en Bolraapstraat. (De Kafhoek bestaat al langer).

1967 In mei wordt het nieuwe zwembad aan de Berlaersstraat geopend.

1970 Gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen. Koewacht houdt op te bestaan als zelfstandige gemeente en wordt ingedeeld bij Axel.

Laatste gemeenteraad 1970

Vlasroterij St. Andries 1938

Linex platenfabriek 1955

Villa Mathilde 1948

Gemeentehuis 1907

Gemeentehuis in het café 1825

Enkele algemene wapenfeiten:

1645 Het Overkwartier (Koewacht, Zuiddorpe, Overslag) komt definitief onder het bestuur van Axel

1757 College van notabelen voor Axel en Axel-Ambacht bestaat uit negen leden, waarvan één voor het kwartier Koewacht en omgeving.

1796 In de Franse tijd levert iedere plaats in het canton zijn afgevaardigde. Zo ook Koewacht dat in het canton Axel ligt.

1818 Grondwetsherziening waarbij rechtstreekse verkiezingen worden ingevoerd. Ook het periodiek aftreden en de gemeentelijke autonomie worden vastgelegd.

1851 Gemeentewet bepaalt dat raadsvergaderingen openbaar moeten zijn.

Kerk Belgisch Koewacht

Kaart uit 1680

Kerk voorkant 1922

Marechausseekazerne 1905