Naar begin Terug

Nieuwe natuur

We hebben best hele mooie natuurgebieden hier op Koewacht. Ook wordt er gewerkt om het landschap nog meer te verfraaien. Op drie plaatsen is er in het dorp het een en ander veranderd:


1. In 2009 is men begonnen met het aanleggen van een stuk nieuwe natuur bij het Perenboomsgat. Een vroegere ondiepe kreek werd weer uitgegraven en de oude dijk gedeeltelijk hersteld. Ook zijn er drie drinkputten voor de dieren gegraven. Om de dijk aan te leggen is de grond gebruikt die vrijkwam bij het realiseren van de waterpartijen. De bedoeling is dat er op natuurlijke wijze een “bloemengrasland” ontstaat. Het gras is door de aanleggers gezaaid, maar de rest moet de natuur zelf doen. Groepjes lage struiken  en wilde planten zullen in de toekomst het landschap compleet maken. Over het nieuwe stuk dijk loopt een wandelroute zodat iedereen er volop van kan genieten.


2. Ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde zijn tussen het Grote Gat en de Klapstraat graafmachines bezig geweest om de bovenste laag weg te halen, geulen te graven en relief aan te brengen. Hiermee is men begonnen in de zomer van 2010. Wat er te voorschijn kwam was een laag wit zand. Dwars door het gebied staan omheiningen van prikkeldraad. Dat betekent dat er in dit stuk nieuwe natuur dieren  worden losgelaten.


3. Met de grond die hierdoor is vrijgekomen werd een stuk dijk aan de Groenstraat  (tussen de Kafhoek en de Heuvels) hersteld. Dit stuk was tijdens de ruilverkaveling afgegraven om elders een weg aan te leggen. Ook hier verandert dus het landschap.

De afgravingen bij het Grote Gat. De aangelegde dijk langs de Groenstraat Drinkputten voor de dieren, nu al vol onderwaterleven Het moerasbos tussen het nieuwe natuurgebied bij het Perenboomsgat en de Kloosterweg De nieuwe zijarm van het Perenboomsgat

4. Bij de boskreek is de oude vlasfabriek gesloopt. Op de plaats worden 4 villa's gebouwd. Aan de rand van de kreek is gelukkig een strook vrije natuur gelaten. Langs de Boskreeklaan, aan de kant van de Melse kreek is een lage dijk gerealiseerd en de weilanden tussen Tragel en Melse kreek zijn met betonnen palen omheind (2013). Deze palen treffen we sinds enkele jaren overal aan op plaatsen die als natuurgebied op de kaart staan. Het is de bedoeling dat deze gebieden worden begraasd door schapen, runderen of Schotse hooglanders.


5. De Moerspuise watergang, die vlak voor "De Bonte Koe" de weg kruist, is onlangs verbreed en voorzien van "natuurlijke" oevers (2014). In de buurt staat dit water beter bekend als "Het Liendeken". Je ziet het al een aantal jaren in heel Zeeuws Vlaanderen gebeuren: Polders waar poelen en kreken worden gegraven, waar de teeltlaag wordt verwijderd en geen bomen mogen groeien. Het wordt een beetje eentonig. Overal stikt het van de watervogels zoals eenden, meerkoeten, reigers, maar vooral honderden ganzen. Niet iedereen is daar gelukkig mee, maar daar is best iets aan te doen. Op dit moment is de Moerspuise watergang een afwateringskanaal om het overtollige regenwater vanuit België  en Zeeuws Vlaanderen naar de Westerschelde te laten stromen. Als we oude kaarten bekijken lag ongeveer op deze plaats in de Middeleeuwen de vaarweg van Axel naar Gent, de Bly of Blide genaamd. Dit verklaart ook de naam van een van de polders: Beoosten-Bly Bezuiden.

Twee jaar later, in de loop van 2016 is men verder gegaan met dit project. Omdat deze watergang dienst doet als afwatering voor o.a. het Vlaamse achterland moest hij dieper gemaakt worden. Een klein baggerschuitje werd te water gelaten en de modder werd via een buizensysteem op het land vlak bij Fort St. Joseph gespoten.  Na het baggeren zijn ook met graafmachines honderden vrachtauto's grond op het land ten zuiden van het Fort gestort.

Het laagliggende polderlandschap dat door uitspoelen was ontstaan zal in de toekomst dus een meter of meer hoger komen te liggen.

De lage dijk naast de Boskreeklaan De Moerspuise watergang De Groenstraat Grond uit de Moerspuise watergang